Veilig samenleven met toekomstig hoogwater
Veilig samenleven met toekomstig hoogwater

Ontwerp

Als de hoogwatergeul er komt, is dit een grote ingreep in het landschap. De leefomgeving van de bewoners van Varik en Heesselt verandert dan drastisch. Dat roept veel vragen op. Waar komen de dijken te liggen? Raakt dit mijn huis of mijn grond? Is er ruimte voor landbouw, natuur of recreatie? Wat zijn de gevolgen voor het watersysteem? Hoe blijven we goed bereikbaar? Om de juiste afweging te kunnen maken, is het belangrijk de verschillende mogelijkheden schetsenderwijs te onderzoeken. Het ontwerpproces Varik-Heesselt brengt ruimtelijke alternatieven en varianten voor rivierverruiming in beeld. Het schetst nieuwe landschapsbeelden voor Varik en Heesselt. Naast het alternatief dijkverbetering komt er in ieder geval een ontwerp voor een hoogwatergeul, mogelijk met verschillende inrichtingsvarianten. Uit het participatieproces kunnen, naast de geul, meerdere rivierverruimingsalternatieven komen die ook het ontwerpproces doorlopen.

Bij het ontwerpen  van alternatieven komen rivierkunde, civiele techniek en landschappelijke kenmerken samen, gestuurd door beschikbaar budget én de maatschappelijke wensen en mogelijkheden. Deze laatste komen uit het participatieproces met de streek. Hier ligt een sterke koppeling met het proces van de gebiedsvisie. In Atelier Varik worden werksessies en informatiebijeenkomsten georganiseerd om tot de alternatieven en varianten te komen. U bent van harte welkom voor een persoonlijk gesprek in het atelier. We ontwerpen graag met u samen.

Het ontwerpproces volgt de stappen van de MIRT-procedure, waarbij stapsgewijs – van grof naar fijn – wordt toegewerkt naar een voorkeursalternatief.

Ontwerp dijkverbetering Tiel-Waardenburg

Hoewel het ruimtelijk ontwerp voor de dijkverbetering de primaire verantwoordelijkheid van Waterschap Rivierenland is, vindt er een intensieve samenwerking met Varik-Heesselt plaats. De samenwerking uit zich ook in het ‘verzilveren’ van meekoppelkansen langs het dijkvak Varik-Heesselt. De uitwerking van deze meekoppelkansen wordt onderdeel van het gebiedsvisieproces Varik-Heesselt.