Goos den Hartog: "Onze opdracht: de leefomgeving zo min mogelijk aantasten"

Arja Dijkhout 07-07-2016
0 reacties

In het voorjaar van 2016 zijn we met een SRV-wagen door het gebied getrokken om het belevingswaardeonderzoek uit te voeren. We hebben 250 mensen uit Varik en Heesselt gesproken. Het belevingswaardeonderzoek is onder andere input voor de gebiedsvisie. De gebiedsvisie gaat vooral over de leefbaarheid in uw gebied en komt er sowieso, ongeacht wat er besloten wordt over de dijk en de geul. Hieronder leest u de resultaten, verhalen van een aantal geinterviewden en de kijk van projectleiders en bestuurders op het onderzoek.

Wat vindt de heemraad van Waterschap Rivierenland van de resultaten van het belevingswaardeonderzoek?

"Ik heb in het onderzoek gelezen dat bewoners van Varik-Heesselt zeggen dat de omgeving zo moet blijven. Dat is een belangrijk signaal”, zegt Goos den Hartog, heemraad van Waterschap Rivierenland en voorzitter van de stuurgroep. “Als het gaat om de dijkversterking is een belangrijk onderdeel dat de ruimtelijke kwaliteit en leefomgeving zo min mogelijk wordt aangetast. Vandaar dat we vroegtijdig het gebied in is gegaan om informatie op te halen bij de inwoners. Verder zullen wij waar mogelijk naast traditionele dijkversterking innovatieve oplossingen toepassen die recht doen aan de veiligheidsopgave maar de ruimtelijke omgeving minder of soms helemaal niet aantasten.”

De geul komt er zeker, zeggen veel mensen. Er zijn al zoveel kosten gemaakt.  

"Of de geul er komt, hangt samen met de nu lopende MIRT-verkenning en de uitkomsten daarvan. Een belangrijk onderdeel van deze verkenning is het onderzoek naar mogelijke alternatieven voor de geul.”

Als de geul doorgaat komt er nog dijk om Varik en Heesselt te liggen. Het dorp wordt dan aan alle kanten omgeven door dijken. De vrees bestaat dat het gebied een badkuip wordt die bij een calamiteit vol water loopt. Is die vrees terecht?

"Elke dijkkring groot of klein is eigenlijk een badkuip, maar ook hier geldt dat de dijk dient te voldoen aan alle normen en voor het gebied dezelfde hoge veiligheidsnormen gelden, zoals goede evacuatieroutes.”

Woningbouw op de dijken wordt vaak genoemd als een kans. Wat zijn de mogelijkheden voor woningbouw? 

"Een meekoppelkans kan onder andere zijn dat samen met gemeente en provincie en het waterschap wordt gekeken naar mogelijkheden van woningbouw op of aan de dijk. Dit zal per geval gewogen worden in het kader van ruimtelijke plannen van gemeente en passend binnen de bestemmingsplannen.”

Wat gebeurt er met de opmerkingen die zijn gemaakt over alternatieven voor een geul, zoals uitbaggeren van de rivier, verlagen van de uiterwaarden en terugleggen van de dijk?

"Dit zijn juist ook de onderzoekspunten die bij de nu lopende MIRT-verkenning in beeld komen, dus medio 2018 hopen wij hier een beeld van te hebben."
 

Afbeeldingen

Reageren

Twitter

0  reacties

Velden met een * zijn verplicht.

 
 

Een momentje...