Veilig samenleven met toekomstig hoogwater
Veilig samenleven met toekomstig hoogwater

Wat gebeurt er aan de overkant?

Arja Dijkhout 29-11-2017 0 reacties

Lees hier zeven vragen en antwoorden over het project Uiterwaarden Wamel Dreumel en Heerewaarden en u bent direct op de hoogte.

Wat houdt het project in?

Sinds eind 2016 werken de Provincie Gelderland, Rijkswaterstaat en Staatsbosbeheer samen aan een plan voor natuurontwikkeling in de uiterwaarden van Wamel, Dreumel en Heerewaarden. Hier willen we een waardevol natuurgebied realiseren waar mens, dier en plant zich thuis voelen. De nieuwe natuur is aantrekkelijk voor verschillende vissoorten, broedvogels en bijzondere diersoorten zoals de kamsalamander en de bever. Ook inwoners van het gebied profiteren van de nieuwe natuur. Het gebied moet toegankelijk zijn voor recreanten zoals wandelaars en sportvissers. In het plan houden we rekening met landbouw en scheepvaart. De veiligheid van het gebied bij hoogwater blijft gelijk. We werken nauw samen met de gemeenten West Maas en Waal en Maasdriel en het Waterschap Rivierenland.

Wat komt er in het gebied?

We onderzoeken de mogelijkheden voor een permanent meestromende nevengeul en voor strangen, dit zijn geulen die aan een zijde met de Waal verbonden zijn. Ook willen we natuurlijk grasland in het gebied laten terugkomen. Daarnaast bekijken we de mogelijkheden om ooibos weer terug te brengen in de uiterwaarden. Dat doen we alleen op plekken waar dat niet voor een opstuwing bij hoog water zorgt.

Is het een nieuw project?

De oorspronkelijke plannen voor de herinrichting van deze uiterwaarden stammen al uit de jaren ’90, onder meer vanuit de doelstellingen voor de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en die van de Nadere Uitwerking Rivierengebied (NURG). Dit is meegenomen in het ruilplan van landinrichtingsproject Land van Maas en Waal in de afgelopen jaren. Afgelopen jaren was er geen organisatie die de planvorming en realisatie kon oppakken. Gelijktijdig groeide het inzicht bij Rijkswaterstaat, de Provincie en Staatsbosbeheer dat zij in hetzelfde gebied natuur willen ontwikkelen en daarom werd een gezamenlijk project gestart.

Waarom moet er nieuwe natuur ontwikkeld worden?

Voor planten en dieren is het belangrijk dat er aaneengesloten grote natuurgebieden zijn. Door natuur te ontwikkelen in deze uiterwaarden ontstaat een langgerekte structuur van natuurgebieden, het Nationale Natuurnetwerk (voormalige Ecologische Hoofdstructuur). Ook geven we uitvoering aan de Natura2000-regelgeving voor de bescherming van diersoorten. Het project draagt daarnaast bij aan het verbeteren van de ecologische waterkwaliteit, een doel vanuit de Europese Kaderrichtlijn Water. Daarin zijn afspraken gemaakt die ervoor moeten zorgen dat uiterlijk in 2027 het water in alle Europese landen voldoende schoon en gezond is.

Draagt het project bij aan hoogwaterveiligheid?

Waterstandverlaging is geen doel van dit project. Het doel is natuurontwikkeling. De combinatie van geulen en strangen maakt natuurontwikkeling in de uiterwaarden  mogelijk. Vaak zal dit natuurlijk grasland zijn.

De smalle uiterwaarden bieden fysiek geen ruimte  om de gewenste natuurontwikkeling van (beperkte) mogelijkheden voor ruigte en ooibos met meer afvoer van water te combineren. Er zal dus ondanks het graven van geulen netto geen waterstandsdalend effect zijn. Andersom mag er absoluut ook geen waterstandsverhogend effect zijn. Daar zijn we heel strikt in.

Wat is de wisselwerking met het project rivierverruiming Varik-Heesselt en dijkverbetering Tiel-Waardenburg?

Ons project kent zoals gezegd geen hoogwaterdoelstelling. Een eventuele hoogwatergeul bij Varik-Heesselt zal alleen in (extreme) hoogwatersituaties functioneren en invloed hebben op de rivier en het winterbed in ons projectgebied. Dit is voor onze natuurontwikkeling niet zozeer van invloed, omdat de graslanden (en geul en strangen) dan toch overstromen. Dimensies van de nevengeul en strangen in de uiterwaarden van Wamel Dreumel Heerewaarden zijn voor de natuur juist van belang bij normale en lagere waterstanden (minimaal tien maanden per jaar meestromen/ watervoerend). Er is afstemming met Varik-Heesselt over de doelen en voortgang van beide projecten.

Planning en plankaart

Van oktober 2017 tot en met 2018 werken we het schetsontwerp uit tot een definitief ontwerp. Op de website www.wameldreumelheerewaarden.nl kunt u de projectkaart bekijken. Uitvoering van het project staan gepland voor 2020 en 2021.

0  reacties

Velden met een * zijn verplicht.