Veilig samenleven met toekomstig hoogwater
Veilig samenleven met toekomstig hoogwater

Wat gebeurt er met de Barro - en andere veel gestelde vragen

Arja Dijkhout 26-02-2018 0 reacties

Wilt u snel op de hoogte zijn van de meest actuele stand van zaken binnen dit project? We zetten de meest gestelde vragen voor u op een rij.

Waarom onderzoeken we een combinatie van dijkversterking en hoogwatergeul tussen Tiel en Waardenburg?

De dijk tussen Tiel en Waardenburg voldoet niet aan de huidige veiligheidsregels. Waterschap Rivierenland voert daarom in het Hoogwaterbeschermingsprogramma (onderdeel van het Deltaprogramma) maatregelen uit om aan die veiligheidsnorm te voldoen.

Daarnaast onderzoeken we een hoogwatergeul die de waterstand in de rivier kan verlagen. Dit is ingegeven door klimaatveranderingen en omdat er steeds meer mensen wonen, werken en recreëren in het stroomgebied van de rivieren. De rivieren moeten hierdoor steeds meer water afvoeren. Bovendien maakt de Waal een grote bocht bij Varik die de doorstroming bij hoogwater moeilijk maakt. Door de rivier daar meer ruimte te geven, wordt de doorstroming beter en kan het waterpeil met wel 40 cm dalen als er hoogwater is (daarmee bedoelen we dat er meer dan 16.000 m3 per seconde bij Lobith het land binnenkomt).

We hebben besloten om de dijkversterking en de hoogwatergeul niet afzonderlijk maar in combinatie te onderzoeken. Dit betekent dat we zoeken naar de beste verhouding tussen waterstandsverlaging door een hoogwatergeul en de benodigde dijkversterking. Hiermee proberen we voor het gebied de beste oplossing te vinden. 

Wat is het voorlopig advies van de stuurgroep?

Op vrijdag 16 februari 2018 heeft de stuurgroep een voorlopig advies geformuleerd voor de minister. Zij stelt voor te kiezen voor alleen dijkversterking zónder hoogwatergeul. Het voorlopig advies is overigens wel verdeeld, lees dit bericht hierover. Tussen 15 maart en 26 april 2018 kan iedereen die dat wil de onderzoeken inzien die de afgelopen periode zijn gedaan. Tevens kan iedereen een reactie geven op het voorlopig advies van de stuurgroep. De stuurgroep neemt deze reacties mee in haar definitieve advies dat zij in juni 2018 uitbrengt aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat. Daarna neemt de minister een uiteindelijk besluit over de maatregelen die genomen moeten worden om het rivierwater tegen te houden (dit heet een voorkeursbesluit).

Overigens: ondertussen gaan we gewoon door met de voorbereidingen voor de dijkversterking, zie dit bericht. Want met of zonder hoogwatergeul, de dijk moet  versterkt worden.

Hoe kan ik reageren op het voorlopige advies van de stuurgroep?

Het concept-voorkeursalternatief ligt van 15 maart tot 26 april 2018 ter consultatie. Dit betekent dat u alle onderzoeken kunt lezen die geleid hebben tot dit voorlopig advies. Binnen bovengenoemde termijn kunt u daarop reageren. De stukken liggen ter inzage op de gemeentehuizen in Tiel en Neerijnen, op het kantoor van Waterschap Rivierenland in Tiel, in het provinciehuis in Arnhem en in Atelier Varik in Varik. Tevens zijn ze vanaf 15 maart hier in te zien (de link wordt op 15 maart toegevoegd).

Iedereen kan een reactie geven. U kunt uw reactie per brief richten aan Gedeputeerde Staten van Gelderland, Postbus 9090, 6800 GX, Arnhem of per e-mail aan post@gelderland.nl, beiden onder vermelding van zaaknummer 2018-001983. In verband met verdere correspondentie ontvangen wij daarnaast graag uw naam en adres.

Wat gebeurt er met de ruimtelijke reservering (Barro)?

Omdat er misschien een hoogwatergeul aangelegd zou worden, besloot het Rijk in juli 2016 dat er een ruimtelijke reservering op het gebied moest komen. Hiermee wilde het Rijk voorkomen dat er andere ontwikkelingen zouden plaatsvinden die deze mogelijke, toekomstige hoogwatergeul zouden kunnen belemmeren. Deze ruimtelijke reservering is vastgelegd in het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening, afgekort: Barro.

Wanneer minister Cora van Nieuwenhuizen dit jaar meegaat in het voorlopig advies van de stuurgroep en kiest voor dijkversterking zonder hoogwatergeul, blijft deze Barro van kracht. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wil dat de planologische reservering wordt gehandhaafd, om zo de optie voor realisatie van de hoogwatergeul op lange termijn mogelijk te houden.

De Barro heeft geen directe gevolgen voor het wonen en werken in het gebied. Het huidige bestemmingsplan, waarin staat waar de grond in de gemeente voor bedoeld is, blijft gewoon van kracht. Dit betekent bijvoorbeeld dat de vernieuwing van landbouwbedrijven of de bouw van een (bij)gebouw bij de woning binnen de nu bestaande regels van het bestemmingsplan mogelijk is.

Wat is de waterstandsdaling bij Tiel zonder en met hoogwatergeul?

(Bron: p.23 van Bijlage 5 van Globaal MER)

In de bovenstaande figuur zijn de waterstandsdalingen weergegeven voor de verschillende alternatieven uit de MIRT Verkenning Varik – Heesselt.

De stuurgroep heeft een voorlopige keuze gemaakt voor alternatief 1a (rode stippellijn: dijkversterking zonder rivierverruiming). Dit alternatief leidt bij Tiel tot een waterstandsverhoging van 4 cm. Dit is niet acceptabel, daarom moeten compenserende maatregelen in de uiterwaarden worden genomen zodat uiteindelijk de invloed op de waterstanden in de rivier nul is.

Het andere alternaltief dat de stuurgroep kon kiezen is alternatief 2b (blauwe lijn: dijkversterking met hoogwatergeul). Dit alternatief levert een maximale waterstandsdaling op van 44 cm net bovenstrooms van Varik. Bij Tiel is de waterstandsdaling 35 cm.

0  reacties

Velden met een * zijn verplicht.

 
 

Een momentje...