Veilig samenleven met toekomstig hoogwater
Veilig samenleven met toekomstig hoogwater

Inspraak op voorlopig voorkeursalternatief

Arja Dijkhout 15-03-2018 0 reacties

Gedeputeerde Staten van Gelderland leggen, mede namens het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, het Dagelijks Bestuur van waterschap Rivierenland en Burgemeesters en Wethouders van de gemeenten Neerijnen en Tiel, het voorlopige voorkeursalternatief (VKA) dijkversterking met natuur- en watercompensatie in de uiterwaarden ter visie voor een ieder.

Op 16 februari 2018 heeft de stuurgroep haar voorkeur uitgesproken voor het voorlopige voorkeursalternatief.

Op 5 november 2015 hebben Rijk en regio in het Bestuurlijk Overleg MIRT landsdeel Oost besloten om een MIRT-Verkenning te starten naar rivierverruiming bij Varik-Heesselt. In april 2016 is de Verkenning formeel van start gegaan met de vaststelling van het Startdocument door de dagelijkse besturen van vier overheden: provincie Gelderland, Waterschap Rivierenland, gemeente Neerijnen en de Minister van Infrastructuur en Milieu. De waterveiligheidsopgave vormt de aanleiding voor de MIRT-verkenning. Het voldoen aan de nieuwe normering voor waterveiligheid is de hoofddoelstelling (normering zoals vastgelegd in de wijziging van de Waterwet 2017). Hier worden opgaven zoals leefbaarheid en ruimtelijke kwaliteit aan gekoppeld.

Vanwege de inhoudelijke en procedurele relatie tussen het dijkverbeteringsproject Tiel-Waardenburg en de verkenning Varik-Heesselt is ervoor gekozen beide projecten te laten uitmonden in één voorkeursalternatief en één geïntegreerd besluit, met behulp van één uitgebreide m.e.r.-procedure. Dijkverbetering is in ieder geval nodig. In de verkenning staat de vraag centraal of en hoe rivierverruiming aanvullend een bijdrage kan leveren. Kern van de verkenningsfase is een trechteringsproces: van veel oplossingsrichtingen trechteren naar een beperkt aantal alternatieven en vervolgens naar een voorkeursbeslissing met één voorkeursalternatief.

Voorlopige keuze voorkeursalternatief

Tijdens de verkenning is van achttien oplossingsrichtingen getrechterd naar een voorlopige keuze van een voorkeursalternatief, te weten: dijkversterking met natuur- en watercompensatie in de uiterwaarden. In dit voorlopige voorkeursalternatief worden de dijken versterkt (verhoogd en verbreed) en worden maatregelen genomen in de uiterwaarden ter compensatie van riviervernauwing als gevolg van de dijkverbreding.

Inspraak

Gedeputeerde Staten van Gelderland, het Dagelijks Bestuur van waterschap Rivierenland, Burgemeesters en Wethouders van de gemeenten Neerijnen en Tiel leggen het voorlopige voorkeursalternatief dijkversterking met natuur- en watercompensatie in de uiterwaarden voor aan eenieder. De keuze voor het voorlopige voorkeursalternatief staat toegelicht in het eindconcept Verkenningenrapport met bijbehorende bijlagen. Het Verkenningenrapport kent de volgende bijlagen:

Wij vragen nadrukkelijk eenieder om een reactie over het Verkenningenrapport met bijbehorende bijlagen te sturen naar de provincie Gelderland. Dat kan van 15 maart 2018 tot 26 april 2018. Het eindconcept Verkenningenrapport met bijbehorende bijlagen ligt ter visie bij:

  • Provincie Gelderland, Eusebiusplein 1a te Arnhem
  • Waterschap Rivierenland, De Blomboogerd 1 te Tiel
  • Gemeente Tiel, Achterweg 2 te Tiel
  • Gemeente Neerijnen, Pallandtweg 11 te Neerijnen
  • Atelier Varik, Keizerstraat 4 te Varik

Verder zijn de documenten beschikbaar op deze website (klik hierboven op de hyperlinks).  

U kunt uw reactie per brief richten aan Gedeputeerde Staten van Gelderland, Postbus 9090, 6800 GX, Arnhem of per e-mail aan post@gelderland.nl, beiden onder vermelding van zaaknummer 2018-001983. In verband met verdere correspondentie ontvangen wij daarnaast graag uw naam en adres

Voor nadere informatie kunt u bellen met het Provincieloket, telefoon (026) 359 99 99. Tevens kunt u terecht in Atelier Varik.  

Inloopavond

Op donderdag 22 maart 2018 organiseren we een inloopavond in Atelier in Varik. Tijdens deze avond leggen we u uit wat de voorlopige keuze van de stuurgroep inhoudt en hoe de inspraakprocedure precies werkt. U bent van harte welkom van 19.00 tot 21.00 uur in het Atelier Varik, Keizerstraat 4. 

Ook op andere momenten kunt u terecht in Atelier Varik. Elke donderdag tussen 10.00 en 16.00 uur zijn er mensen aanwezig om uw vragen te beantwoorden of u te helpen met het indienen van uw reactie op het voorlopige advies van de stuurgroep. U kunt ook een afspraak maken voor een andere dag via info@varik-heesselt.nl.

Vervolg

Binnengekomen reacties worden geanonimiseerd samengevat en beantwoord in een reactienota. Eventuele reacties worden gebruikt bij het bepalen van de definitieve advies richting de Minister van Infrastructuur en Waterstaat. De stuurgroep brengt in juni dit jaar een definitief advies uit. Daarna neemt de Minister een Voorkeursbeslissing. Het is niet mogelijk om tegen deze beslissing bezwaar of beroep in te stellen.

Arnhem, zaaknummer 2018-001983

Gedeputeerde Staten van Gelderland

0  reacties

Velden met een * zijn verplicht.

 
 

Een momentje...