Veilig samenleven met toekomstig hoogwater
Veilig samenleven met toekomstig hoogwater

Q-team

Dijkversterking, rivierverruiming en gebiedsontwikkeling: het is een opgave van formaat. De ingreep voor hoogwaterveiligheid moet het rivierengebied niet alleen veiliger maken, maar ook de ruimtelijke kwaliteit versterken. Het Q-team bewaakt de ruimtelijke kwaliteit en samenhang, denkt mee en helpt met het verkennen van concrete, toepasbare en innovatieve oplossingen. Het Q-team geeft onafhankelijk, gevraagd en ongevraagd, advies aan de stuurgroep.

Het Q-team bestaat uit:

Berno Strootman - voorzitter

Landschapsarchitect Berno Strootman is Rijksadviseur voor de Fysieke Leefomgeving en lid van het College van Rijksadviseurs. Dit is een onafhankelijk adviescollege dat het kabinet gevraagd en ongevraagd adviseert over ruimtelijke kwaliteit. Berno is tevens oprichter en directeur van Strootman Landschapsarchitecten en heeft ruime ervaring als ontwerper met een breed scala aan ruimtelijke opgaven. Hij heeft gewerkt aan strategische opgaven en het vertalen daarvan naar concrete maatregelen, waaronder een groot aantal water gerelateerde opgaven.

Frans Klijn

Frans Klijn adviseert, als fysisch geograaf, over hoogwaterbeheersing. Als hoogleraar Adaptive Delta Management bij de TU Delft en senior specialist Beleidsanalyse en Rivierbeheer bij Deltares brengt Frans ruime ervaring met zich mee. Hij speelt een belangrijke rol in het maatschappelijk debat over de hoogwaterveiligheid langs de grote rivieren, in relatie tot natuurontwikkeling en landgebruik. Als Q-teamlid Ruimte voor de Rivier heeft Frans de afgelopen 10 jaar veel rivierverruimingsprojecten begeleid.

Sjef Jansen

Ecoloog Sjef Jansen adviseert om tot een verantwoorde omgang met natuur te komen. Sjef heeft een eigen adviespraktijk, Sjef Jansen Planecologie. Hij streeft naar projecten die ecologisch kloppen én in architectuur en duurzaamheid uitblinken. Veel van zijn ervaring zit in de nieuwe generatie waterprojecten waarbij wordt ingespeeld op verhoogde rivierafvoeren. Ook brengt Sjef tien jaar ervaring Q-team Ruimte voor de Rivier met zich mee.

Peter van Rooy

Peter van Rooy adviseert, vanuit zijn bureau Accanto, over gebiedsontwikkeling. Accanto is een strategisch adviesbureau dat staat voor coproducties met publieke, private en particuliere partijen en kennisinstellingen. De focus ligt op het intersectoraal verbinden, waardoor de kans op realisatie van meerwaarde toeneemt. Gebiedsontwikkeling, vaak met wateropgaven, loopt als rode draad door zijn professionele loopbaan. Tevens speelt Peter een belangrijke rol in het Innovatieprogramma NederLandBovenWater.

Kees van der Velden – secretaris

Landschapsarchitect Kees van der Velden vervult de rol van secretaris voor het Q-team. Kees is het eerste aanspreekpreekpunt voor het Q-team. Hij verzorgt de voorbereidingen voor de bijeenkomsten, bereidt het advies voor en bewaakt de doorwerking ervan. Contact: k.vander.velden@gelderland.nl en 026-3598140 (tevens mobiel).